ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το  www.atmopolis.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, να παράσχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

-Το  www.atmopolis.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη, για κάθε περίπτωση που, ακόμα και για την περίπτωση αμέλειας,  διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας, ή παρεμποδιστεί η χρήση αυτης ή η είσοδος σε αυτή, ή παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας εντοπιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές υλικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν με οποιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και τη λειτουργία της ιστοσελίδας, καταστήσουν δυσχερή τη χρήση της, παρεμποδίσουν την ορθή λειτουργία της, ή υποκλέψουν  στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών και των εγγεγραμμένων χρηστών.

Το  www.atmopolis.gr ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των προιόντων, και για πληροφορίες που η το ίδιο δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας του.

Το  www.atmopolis.gr δεν ευθύνεται για την επικοινωνία των χρηστών με τρίτους οι οποίοι τυχόν διαφημίζονται μέσω του ιστότοπου, όπως επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε συναλλαγή προκύψει μεταξύ των χρηστών και των τρίτων διαφημιζόμενων.

Οποιαδήποτε αναφορά σε σύνδεσμο (link) ή άλλο site γίνεται για την διευκόλυνση των χρηστών και δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο που υπάρχει σε αυτά.

Το  www.atmopolis.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να προβαίνει σε κάθε αναγκαία πράξη, η οποία έχει ως σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας του ιστότοπου, να διαγράφει οποιαδήποτε μορφή μετάδοσης υλικού που εμπίπτει στις απαγορεύσεις που τίθενται στις “υποχρεώσεις του χρήστη”, να διακόψει τη χρήση κωδικών πρόσβασης και τη διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του ιστότοπου κάθε φορά που θεωρεί ότι παραβιάζονται οι παρόντες όροι, ή υπάρχουν ενδείξεις ή καταγγελίες ότι ενεργούνται παράνομες πράξεις ή παραλήψεις από κάποιον χρήστη.  Παρόλα αυτά δεν μπορεί να εγγυηθεί ή να αναλάβει την ευθύνη για άμεση επέμβαση, ή εκ των προτέρων παρεμπόδιση, των προαναφερόμενων αθέμιτων πράξεων  καθώς αυτό καθίσταται δυσχερές  λόγω του όγκου των πληροφοριών που διαχειρίζεται. Παρακαλούνται οι χρήστες να επικοινωνήσουν άμεσα με το κατάστημα στα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται στην αντίστοιχη καρτέλα, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη τους η διενέργεια με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή πράξεων αντικείμενων στους παρόντες όρους χρήσης ή στους νόμους.

Επίσης έχει το δικαίωμα να διακόψει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει τη λειτουργία του ιστότοπου, μερικώς, ολικώς, μόνιμα ή παροδικά, χωρίς υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης των χρηστών.

Τέλος, το ηλεκτρονικό κατάστημα  www.atmopolis.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία οποιαδήποτε μορφής( απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη και τη χρήση του δικτυακού τόπου, την αδυναμία παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του  www.atmopolis.gr (δηλαδή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, οι προσφορές, η μορφή (layout) του  www.atmopolis.gr κλπ), εκτός από εκείνα τα στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους, λ.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, φορέων κλπ, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του www.atmopolis.gr  και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση η εμφάνισή και η προβολή τους στο  www.atmopolis.gr δεν αποτελεί μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας και δικαιώματος χρήσης τους. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας του  www.atmopolis.gr, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος του  www.atmopolis.gr αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι εν λόγω κατάστημα έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από το ίδιο είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών/μελών της ιστοσελίδας .


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α) Αν ένας από τους προαναφερθέντες όρους είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι της παρούσης δεν θίγονται.
β) Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τη λειτουργία, ή/και τη χρήση, ή/και τις συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος  www.atmopolis.gr, και εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, αρμόδια κατά τόπον είναι τα δικαστήρια της πόλης της Κοζάνης.
γ) Σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας προβλέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο επιστροφή χρημάτων,  εννοείται πάντοτε ως άτοκη.
δ) Ο επισκέπτης/χρήστης/αγοραστής/μέλος του  www.atmopolis.gr δηλώνει ότι διάβασε τους όρους χρήσης του παρόντος ιστότοπου, τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και αναγνωρίζει ότι το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από το  www.atmopolis.gr συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησής/συναλλαγής/επικοινωνίας/χρήσης με το ηλεκτρονικό κατάστημα, διέπεται από αυτούς τους όρους.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε τη παραγγελία σας χωρίς καμία επιβάρυνση, για όσο διάστημα  δεν έχει εκδοθεί για αυτή δελτίο αποστολής( δηλαδή δεν έχει παραδοθεί αυτή από το κατάστημα στην μεταφορική εταιρεία – courier).  Εφόσον έχετε καταβάλει ήδη το ποσό που αντιστοιχεί στην παραγγελία σας( δηλαδή ο τρόπος πληρωμής δεν είναι με αντικαταβολή) τότε εντός 48 ωρών από την ακύρωση θα σας επιστρέψουμε το ποσό που έχετε καταβάλει με τον ίδιο τρόπο που εσείς επιλέξατε και πραγματοποιήσατε την πληρωμή.

Για ακύρωση παραγγελίας επικοινωνήστε μαζί μας κατά προτίμηση στα τηλέφωνα που δίνονται στα στοιχεία επικοινωνίας, και συγκεκριμένα στα τηλέφωνα: 24610-27987, και 6946701703, ή αποστέλλοντας μας e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infoΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 1. Σε περίπτωση που έχετε συναλλαχθεί με το  www.atmopolis.gr  και  αλλάξατε γνώμη σχετικά με την αγορά σας, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που εσείς ο ίδιος ή κάποιο τρίτο πρόσωπο που λειτουργεί κατ εντολήν/για λογαριασμό σας(εκτός του μεταφορέα) παρέλαβε το προιόν. Για την έγκυρη άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  Η συσκευασία των προϊόντων δεν πρέπει να έχει ανοιχθεί/αποσφραγιστεί, να είναι σε καλή κατάσταση και να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση ή φθορά.
 2. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν κατά την παράδοση του σε εσάς (όπως, απόδειξη λιανικής/τιμολόγιο δελτίο αποστολής, κλπ).
 3. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει εντός των 14 ημερολογιακών ημερών, ως αναφέρθηκε.
 4. Τοποθετήστε το προϊόν που επιστρέφετε σε μεγαλύτερη και ασφαλή συσκευασία, ώστε να μην υποστεί φθορές κατά την αποστολή του από εσάς. Σε περίπτωση που έχετε κάποια απορία ή χρειάζεστε διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο συσκεύασης του προϊόντος για την επιστροφή του επικοινωνήστε με το www.atmopolis.gr  στα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται παρακάτω.
 5. Για να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς, στα τηλέφωνα που δίνονται στα στοιχεία επικοινωνίας, και συγκεκριμένα στα: 24610-27987, και 6946701703, ή αποστέλλοντας e-mail με το σχετικό αίτημα σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

-Να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα αποστολής/επιστροφής/παραλαβής επιβαρύνουν τον πελάτη. Το  www.atmopolis.gr αναλαμβάνει τα έξοδα για την επιστροφή του προϊόντος,  μόνο σε περίπτωση που από δικό του σφάλμα έχει γίνει λάθος στην παραγγελία ή έχει αποσταλεί διαφορετικό προϊόν.

- Η υπαναχώρηση θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε αφότου αυτή εγκριθεί από το  www.atmopolis.gr μετά από έλεγχο του προιόντος για τη διαπίστωση της πλήρωσης των προαναφερθέντων προϋποθέσεων. Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο του προιόντος, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας διαβεβαιώσουμε σχετικά με την εγκυρότητα της υπαναχώρησης. Έπειτα μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την επιστροφή των προϊόντων θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας, με τον ίδιο τρόπο που τα εισπράξαμε. Από το ποσό αγοράς θα αφαιρέσουμε το κόστος αποστολής και τυχόν αντικαταβολής.

Το   www.atmopolis.gr  δεν ευθύνεται σε καμιά περίπτωση για απώλεια , καθυστέρηση, κλοπή ή κακή διαχείριση του δέματος που αποστέλλει ο πελάτης κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Το  www.atmopolis.gr λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε τα προϊόντα να φτάνουν στα χέρια σας χωρίς φθορές και να απολαμβάνετε ανεμπόδιστα τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που παρέχει. Παρ' όλα αυτά δεν είναι απίθανο, ένα προϊόν να φθαρεί κατά την αποστολή του σε εσάς ή να παραλάβετε ένα προϊόν με κάποιο ελάττωμα. Για αυτό το λόγο δώστε ιδιαίτερη προσοχή στους όρους και την πολιτική του  www.atmopolis.gr που παρατίθενται κατωτέρω, ως προς την επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων και τις εγγυήσεις που σας παρέχονται, ώστε να μπορέσουμε να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Το “Atmopolis” σας καλεί να ελέγχετε προσεκτικά τα προϊόντα κατά την παραλαβή από τη μεταφορική εταιρία/courier. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει κάποιο εμφανές εξωτερικό  ελάττωμα( ανοιχτή συσκευασία, εμφανώς φθαρμένη, σκισμένη κλπ), σας συνιστούμε να μην ολοκληρώσετε την παραλαβή και να επιστρέψετε το προϊόν στον διανομέα. Σε κάθε περίπτωση, αν διαπιστώσετε ελάττωμα στο προϊόν αφού πραγματοποιήσετε την παραλαβή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας την ίδια ημέρα(της παραλαβής), ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη, στα τηλέφωνα: 24610-27987, και 6946701703 ή αποστέλλοντας μας e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ώστε το  www.atmopolis.gr να αναλάβει την ευθύνη.

Σε περίπτωση που παραλάβετε το προϊόν χωρίς να  εκφράσετε κάποια επιφύλαξη εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται ανωτέρω, σημαίνει ότι παραλάβατε το προϊόν ανεπιφύλακτα και το  www.atmopolis.gr δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για την επιστροφή του προϊόντος.

Η επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά κατά τον τρόπο που ορίζεται για την επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος επιβαρύνουν το κατάστημα.

Αφού παραλάβουμε το προϊόν και το ελέγξουμε θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται να αντικατασταθεί ή να σας επιστρέψουμε το ποσό της αγοράς σας. Σε  περίπτωση αντικατάστασης με νέο προϊόν, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν εμάς. Σε περίπτωση όπου το προϊόν για αλλαγή ή επιστροφή δεν πληροί τους όρους που τίθενται στο παρόν, το δέμα θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

Για λόγους υγιεινής, δεν δεχόμαστε επιστροφές για προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες:

 • Υγρά Αναπλήρωσης ανοιγμένα ή σφραγισμένα.
 • Επιστόμια / Drip tips.
 • Ατμοποιητές και tank ,ανταλλακτικά – coils, που έχουν γεμιστεί με υγρό αναπλήρωσης.

Για τα υπόλοιπα προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος “Atmopolis”, ισχύει, ως αναφέρθηκε, η εγγύηση ελαττωματικού κατά την παραλαβή (DOA – DeadOnArrival). Επιπλέον, καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 30 ημερών μπαταρίες και φορτιστές που περιλαμβάνονται στις σελίδες μας. 

Συγκεκριμένα:

 • Μπαταρίες τύπου eGo καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 30 ημερών. Η εγγύηση δεν καλύπτει σπάσιμο, υγρασία, σπείρωμα και κινητά μέρη (κουμπί).
 • Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες σε εξωτερικό φορτιστή, εγγύηση ελαττωματικού κατά την παραλαβή (DOA–DeadOnArrival).
 • Ηλεκτρονικά MOD – συσκευές μεταβλητής/σταθερής τάσης, εγγύηση 30 ημερών. Η εγγύηση δεν καλύπτει σπάσιμο, υγρασία, σπειρώματα και κινητά μέρη (κουμπί).
 • Μηχανικά MOD, εγγύηση ελαττωματικού κατά την παραλαβή (DOA – DeadOnArrival).
 • Ατμοποιητές, ανταλλακτικές αντιστάσεις και tank που δεν έχουν γεμιστεί με υγρό αναπλήρωσης, εγγύηση ελαττωματικού κατά την παραλαβή (DOA – Dead On Arrival).
 • Φορτιστής eGo-USB και φορτιστής αυτοκινήτου, εγγύηση ελαττωματικού κατά την παραλαβή (DOA – Dead On Arrival).
 • Φορτιστής τοίχου (220Volts – to – USB), καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 30 ημερών. Η εγγύηση δεν καλύπτει σπάσιμο και υγρασία.


Για επιστροφές προϊόντων εντός εγγύησης ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία επιστροφής μη ελαττωματικών προϊόντων. Το  www.atmopolis.gr δεν ευθύνεται σε καμιά περίπτωση για απώλεια, καθυστέρηση, κλοπή ή κακή διαχείριση του δέματος που αποστέλλει ο πελάτης για την αλλαγή ή την επιστροφή προϊόντος.